Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

WydarzeniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Wydarzenia – Bieżące

02.06.2017
List do redakcji i do redaktora naczelnego

Szanowni Państwo,
w związku z opublikowaniem w ostatnim numerze Dużego Formatu (z dnia 29.05.2017 roku) tekstu Pani redaktor Ewy Kalety pt. „Przytulam panią wirtualnie” chciałbym wyjaśnić kilka kwestii. Czynię to ponieważ nazwa Instytutu, w którym jestem przewodniczącym Zarządu pojawia się w/w tekście, a także dlatego, że autorka tekstu przygotowując go nie poprosiła nas o komentarz. Zaznaczyć też muszę, że ze względów etycznych nie będę odnosił się do żadnej ze spraw opisanych w tekście.

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” od początku swojego istnienia, to jest od 25 lat, działa w oparciu o zasady spisane w dwóch dokumentach: Statucie i Kodeksie Etycznym. Oba te ogólnodostępne dokumenty, regulują zarówno prawa jak i obowiązki członków Instytutu i jego kandydatów oraz zasady działania różnych ciał statutowych w tym Komisji Etyki. Komisja ta jest organem w pełni niezależnym od innych władz Instytutu, wydającym opinie i rozstrzygającym spory, nie posiada natomiast uprawnień ani mocy śledczych. Jej zwierzchność dotyczy jedynie członków i kandydatów Instytutu, gdyż tylko oni mogą podlegać sankcjom nałożonym przez Komisję w postaci nagany czy usunięcia z listy członków. Od decyzji Komisji przysługuje przewidziane Statutem odwołanie. Odwołanie to może zostać złożone przez osobę wnioskującą o opinię Komisji (np. taką, która uważa się za poszkodowaną) lub taką, której sprawę Komisja bada i tylko na takiej podstawie rozpatrzone. Nigdy nie dzieje się to w oparciu o wnioski czy interwencje osób trzecich. Oba wspomniane dokumenty określają także zasady jakimi powinni się kierować terapeuci posiadający nasze certyfikaty a także osoby starające się o ich uzyskanie. Zasady te są w sposób bezpośredni związane z metodą terapii jaką propagujemy, a są nimi min. dążenie do budowania bezpiecznego środowiska terapeutycznego, podmiotowość uczestników spotkania czy zachowanie dystansu dającego swobodną przestrzeń do wypowiedzi, do czego ma prowadzić np. nieinicjowanie i niepodejmowanie przez psychoterapeutów pozaterapeutycznych kontaktów z pacjentami.

Nasze wewnętrzne regulacje z jednej strony są konsekwencją zrzeszenia Instytutu w dwóch międzynarodowych organizacjach terapeutycznych EGATIN (European Group Analytic Training Institutions Network) i EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy), z drugiej stanowią wynik naszego osobistego zaangażowania w kształt psychoterapii w Polsce. Dowodem tego drugiego jest zainicjowanie przez Instytut i stałe zaangażowanie w działalność Rady Psychoterapii na rzecz uregulowania prawnego zawodu psychoterapeuty, organizacja ogólnodostępnych warsztatów w cyklu „Polska na kozetce” a także cykliczne dyskusje na tematy etyczne na seminariach i dodatkowo poświęcenie na te tematy osobnego dnia wykładowego w roku, którego gospodarzem jest Komisja Etyki.

 

Jesteśmy za pracami nad ustawą, która obejmie wszystkich psychoterapeutów i zlikwiduje grupy osób niezrzeszonych oraz stowarzyszenia funkcjonujące bez kodeksu etycznego i ciał odwoławczych.

 

Jestem do dyspozycji redakcji podobnie jak inne osoby z władz Instytutu, gdybyście Państwo chcieli rozmawiać o stanie psychoterapii w naszym kraju jak też o dobrych praktykach w tym zawodzie.

 

Z wyrazami szacunku

Tomasz Wyrzykowski

Przewodniczący Zarządu Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor