Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

SzkoleniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Podstawowe

Warunki szkolenia

 I PROCEDURA KWALIFIKACYJNA
 
a. Kwalifikację do szkolenia w psychoterapii prowadzonego w Instytucie Analizy Grupowej mogą przejść osoby z wyższym wykształceniem medycznym lub psychologicznym. W szczególnych przypadkach o przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci innych kierunków studiów na poziomie magisterskim oraz studenci ostatniego roku psychologii i medycyny. Przed rozpoczęciem pracy terapeutycznej z pacjentami wymagany jest staż kliniczny.
b. Osoba starająca się o przyjęcie do szkolenia otrzymuje/pobiera za strony www.instytut.rasztow.pl ankietę, którą po wypełnieniu, dostarcza do Sekretariatu Instytutu z dopiskiem na kopercie „Komisja Kwalifikacyjna – POUFNE” i uiszcza opłatę za procedurę kwalifikacyjną.
c. Osoba aplikująca zostaje zapisana na rozmowę kwalifikacyjną do członka Komisji Kwalifikacyjnej.
d. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej przekazywana jest osobie aplikującej telefonicznie lub drogą elektroniczną. Osoby nieprzyjęte do szkolenia mogą zwróć się do Komisji Kwalifikacyjnej o rozmowę wyjaśniającą powody nieprzyjęcia.
 
II SZKOLENIE – ZASADY OGÓLNE
 
a. Przed rozpoczęciem szkolenia odbywa się spotkanie organizacyjne z Opiekunem roku. Szkolący się otrzymują: Warunki Odbywania Szkolenia, Umowę o warunkach odpłatności, Kodeks Etyczny Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” i podpisują przyjęcie ich do wiadomości.
b. Opiekun roku jest osobą, z którą uczestnicy szkolenia kontaktują się w przypadku pytań i trudności związanych z przebiegiem szkolenia. Dwa razy do roku Opiekun roku organizuje zebranie informacyjne dla wszystkich uczestników danego rocznika.
c. Osoby rozpoczynające szkolenie zobowiązane są do wystąpienia o członkostwo w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, co zobowiązuje ich do przestrzegania Kodeksu Etycznego, jednocześnie, ich nazwiska, mogą znaleźć się na Liście Członków Kandydatów, publikowanej na stronie www.instytut.rasztow.pl
d. Pozytywna decyzja Komisji Kwalifikacyjnej o przyjęciu do szkolenia oznacza, że osoba szkoląca się może rozpocząć własną terapię treningową w małej grupie analitycznej i szkolenie teoretyczne.
 
III SKŁADNIKI SZKOLENIA
1. Własna psychoterapia analityczna w małej grupie

Kurs I.: Szkolenie w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej (kończące się uzyskaniem: Certyfikatu Psychoterapeuty IGAR).

Minimum 250 godzin. Terapia treningowa odbywa się przynajmniej raz w tygodniu (jedna sesja, w systemie ciągłym) lub raz w miesiącu (cztery sesje, w systemie blokowym). Sesja trwa półtorej godziny. Szkolący się mogą odbyć terapię własną w:

1. Małych, pół-otwartych grupach pacjentów prowadzonych przez upoważnionych do prowadzenia terapii treningowej analityków grupowych Instytutu. Listę analityków szkoleniowych wraz z informacją o dostępnych miejscach szkolący się może otrzymać w Sekretariacie Instytutu lub na stronie www.instytut.rasztow.pl. Analityk grupowy przeprowadza rozmowę kliniczną pod kątem przyjęcia do prowadzonej przez siebie grupy.

2. W grupach składających się z osób szkolących się, które w miarę potrzeb organizowane są przez Komisję Szkoleniową. Dotyczy to przede wszystkim grup w systemie blokowym, przeznaczonych w pierwszej kolejności dla osób spoza Warszawy.
Szkolący zobowiązany jest aby w czasie zakładania i prowadzenia własnej grupy terapeutycznej kontynuował swoją terapię w grupie. O rozpoczęciu terapii treningowej, dłuższych przerwach w jej przebiegu, przerwaniu lub zakończeniu analityk treningowy informuje Komisję Szkoleniową. Opłata za kwalifikację do grupy oraz późniejsze opłaty za uczestnictwo w terapeutycznej grupie treningowej regulowane są z analitykiem. Uczestnictwo w terapii grupowej wyklucza korzystanie z innych form własnej psychoterapii. Potrzeba innej terapii powinna być każdorazowo przedyskutowana z terapeutą szkoleniowym we własnej grupie treningowej.
Kurs II: Szkolenie w Analizie Grupowej
Minimum 160 godz. Szkolący się kontynuują swoją terapię w grupach analitycznych, którą rozpoczęli w Kursie I, w czasie gdy tworzą, prowadzą i superwizują swoją grupę terapeutyczną. Jeśli nastąpiła przerwa pomiędzy ukończeniem Kursu I i Kursu II, kandydat powinien podjąć psychoterapię w grupie i kontynuować ją przez okres kiedy tworzy, prowadzi i superwizuje swoją grupę terapeutyczną.

2. Szkolenie teoretyczne i trening umiejętności terapeutycznych
Warunkiem rozpoczęcia szkolenia teoretycznego jest podjęcie terapii własnej w małej grupie analitycznej. W uzasadnionych przypadkach (za zgodą Komisji Szkoleniowej) terapia własna może być podjęta w terminie późniejszym.
Szkolący się zobowiązani są odbyć następujące elementy szkolenia teoretycznego i treningu umiejętności terapeutycznych:

Kursu I.: Szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i psychoterapii grupowej (kończące się uzyskaniem: Certyfikatu Psychoterapeuty IGAR).
• Wykłady i seminaria teoretyczne – 250 godzin;
 
• Szkolenie w zakresie umiejętności terapeutycznych – technika psychoterapii psychoanalitycznej – 440 godzin.

1. Seminaria kliniczne – 80 godzin
– 40 godzin seminarium klinicznego- pacjent indywidualny
– 40 godzin seminarium klinicznego – praca z grupą

2. Praca z pacjentami indywidualnymi – min. 100 godzin

3. Praca z grupą terapeutyczną
Po zaliczeniu pierwszego roku seminarium klinicznego grupowego (drugi rok szkolenia) szkolący się wybierają ścieżkę związaną z rodzajem pracy z grupą i informują o tym opiekuna roku.
3.1. Ścieżka krótkoterminowa, który umożliwia uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty – rok pracy z grupami (min. 80 godzin czyli 40 półtoragodzinnych sesji)
3.2. Ścieżka długoterminowa, który umożliwia uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty i Certyfikatu Analityka Grupowego – prowadzenie małej grupy analitycznej przez dwa lata (min. 200 godz. czyli 100 sesji).

4.Superwizja:
4.1. Superwizja pracy z pacjentem indywidualnym – min. 80 godzin
4.2. Superwizja grupowa pracy z grupą – ścieżka krótkoterminowa: min. 80 godzin, ścieżka długoterminowa I: min. 100 godz.
5. Seminarium etyczne – 10 godzin
6. Doświadczenie Dużej Grupy – 6 godz.
7. Staż kliniczny – 360 godzin
Szkolący się jest zobowiązany odbyć wszystkie zajęcia wynikające z programu. Szkolenie powinno odbywać się zgodnie z przewidzianym harmonogramem, uwzględniającym poziom zaawansowania wiedzy. Nieobecności na zajęciach teoretycznych (seminaria i wykłady) mogą zostać odrobione z późniejszymi rocznikami. Więcej niż jedna nieobecność na seminarium klinicznym powoduje jego niezaliczenie i konieczność kontynuacji seminarium klinicznego do uzyskania pozytywnej opinii prowadzącego.

KURS II: Szkolenie w Analizie Grupowej

Do Kursu II mogą przystąpić:

1. Osoby, które wybrały ścieżkę krótkoterminową i ukończywszy szkolenie w Psychoterapii indywidualnej i grupowej uzyskały Certyfikat Psychoterapeuty. Po wypełnieniu warunków Kursu II mogą uzyskać Certyfikat Analityka Grupowego IGAR

2. Osoby, które wybrały ścieżkę długoterminową po drugim roku szkolenia w Kursie I i zaliczeniu pierwszego seminarium klinicznego grupowego. Po napisaniu pracy na temat terapii indywidualnej i  zdaniu egzaminu oraz  wypełnieniu warunków Kursu II mogą uzyskać  Certyfikat Psychoterapeuty i Certyfikat Analityka Grupowego IGAR

 

Szkolenie w Kursie II obejmuje:

 

Udziału w grupie superwizyjnej, do której szkolący powinien dołączyć na etapie konsultacji pacjentów, tworzenia i prowadzenie małej zamkniętej grupy analitycznej min. 100 godz. (ponad dwa lata). Dla osób, które poprowadziły grupę krótkoterminową ta grupa może być półotwarta

– Prowadzenie małej analitycznej grupy terapeutycznej: min. 200 godz. czyli 100 półtoragodzinnych sesji (około dwa lata)

– Seminarium kliniczno – teoretycznego poświęconego analizie grupowej 30 godz. (Seminarium będzie realizowane w 10 spotkaniach 2,15 min każde. Grupa seminaryjna musi liczyć min. 8 osób)

Doświadczenia Dużej Grupy – 2 godz.

Tematy seminarium:

1.    Zjawisko grupy jako całości I

2.    Zjawisko grupy jako całości II

3.    Koncept nieświadomości w psychoterapii grupowej.

4.    Relacja jednostki i grupy I

5.    Relacja jednostki i grupy II

6.    Grupowe rozwiązania obronne: podstawowe założenia, tworzenie się podgrupy, zjawisko kozła ofiarnego i identyfikowanego pacjenta

7.    Dbanie o specyficzne dla grupy czynniki terapeutyczne: odzwierciedlenie, wzmocnienie i rezonans.

8.    Analityczno-grupowa technika pracy: administrowanie dynamiką grupową, ćwiczenia ja w działaniu a praca interpretacyjna

9.    Praca ze snem w grupie.

10. Podsumowanie

Ad. 4. Superwizja:

4.1. Superwizja indywidualnej pracy z pacjentem – Szkolący się mogą podjąć superwizję psychoterapii indywidualnego pacjenta po ukończeniu pierwszego roku seminarium klinicznego dotyczącego pracy z indywidualnym pacjentem. W uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do osób posiadających już doświadczenie terapeutyczne jest możliwe wcześniejsze rozpoczęcie superwizji za zgodą Komisji Szkoleniowej.

Superwizja powinna obejmować przynajmniej jeden dłuższy proces terapeutyczny trwający dwa lata. Jednocześnie ilość procesów psychoterapeutycznych poddawanych superwizji powinna umożliwiać osobie superwizowanej na zdobycie doświadczenia w pracy z różnorodnymi zaburzeniami a superwizorowi poznać możliwości i zdolności prowadzenia psychoterapii indywidualnej kandydata. Oznacza to, że osoby o małym doświadczeniu psychoterapeutycznym muszą odbyć większą niż 80 godzin superwizji indywidualnej. Superwizja pracy z indywidualnym pacjentem musi zakończyć się pozytywną opinią superwizora.

Superwizja pacjentów indywidualnych może odbywać się indywidualnie lub w trzyosobowych grupach superwizyjnych (do omówienia z superwizorem). Superwizja może odbywać się u superwizorów Instytutu oraz u rekomendowanych przez Instytut superwizorów psychoanalitycznych zwłaszcza: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej lub Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i powinna być zakończona raportem o szkolącym się przesłanym do Komisji Szkoleniowej

4.2. Superwizja grupowa pracy z grupą – Szkolący się mogą podjąć superwizję psychoterapii grupowej po ukończeniu pierwszego roku seminarium klinicznego dotyczącego pracy z grupami. W uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do osób posiadających już doświadczenie terapeutyczne jest możliwe wcześniejsze rozpoczęcie superwizji za zgodą Komisji Szkoleniowej. Kandydat zgłasza taką gotowość opiekunowi roku, który po rozpoznaniu przygotowania kandydata przedstawia jego sprawę Komisji Szkoleniowej.

Osoby, które nie mają wcześniejszych doświadczeń w pracy psychoterapeutycznej zobowiązuje się do przynajmniej rocznej superwizji pracy z indywidualnym pacjentem u superwizora Instytutu zanim rozpoczną kompletowanie kandydatów do własnej grupy szkoleniowej. W sprawie decyzji czy superwizja indywidualna poprzedzająca założenie grupy jest niezbędna czy jedynie wskazana należy porozumieć się z opiekunem roku.

Ścieżka krótkoterminowa: praca z grupą powinna być poddawana superwizji w grupie superwizyjnej prowadzonej przez superwizora analitycznej pracy grupowej IGAR w grupach superwizyjnych dla szkolących się lub w innych grupach superwizyjnych prowadzonych przez superwizora analitycznej pracy grupowej IGAR – każdorazowo po decyzji Komisji Szkoleniowej. Szkolący się powinien przedstawić superwizorowi okoliczności organizacji grupy i uzyskać jego zgodę aby superwizja tej grupy stanowiła podstawę do napisania i obrony pracy końcowej i ukończenia szkolenia.
Wymagane jest aby::
1. Szkolący się prowadził lub współprowadził grupę (wykluczone jest aby był obserwatorem)
2. Superwizował pracę z grupą poczynając od procesu jej organizacji
– gdy to jest możliwe kwalifikację pacjentów
– w sytuacji gdy szkolący dołącza do grupy, która została zorganizowana omawia w superwizji uczestników grupy i sytuację grupowo-analityczną tej grupy
3. Jeśli grupa jest prowadzona w ko-terapii para ko-terapeutyczna musi uczestniczyć w grupie superwizyjnej.
4. Szkolący się musi udokumentować rok pracy terapeutycznej z grupą lub grupami, jeśli pracuje w placówce gdzie może prowadzić lub współprowadzić krótkoterminowe terapie (w pracy końcowej opisuje jeden wybrany proces grupowy)

Ścieżka długoterminowa: superwizja odbywa się w grupie superwizyjnej dla osób szkolących się. Jeśli grupa prowadzona jest w ko-terapii obaj ko-terapeuci zobowiązani są do uczestnictwa w tej samej grupie superwizyjnej. Ko-terapeutą może być uczestnik lub absolwent szkolenia albo inny terapeuta o podobnej orientacji, o ile superwizor uzna taką współprace za możliwą.
Mała analityczna grupa terapeutyczna powinna:
1. Składać się z nie więcej niż ośmiu pacjentów, o różnorodnych problemach, w różnym wieku
2. Powinna być grupą zamkniętą: z wyznaczonym końcem,
3. Trwać około dwa lata,
4. Półtoragodzinne sesje powinny odbywać się raz w tygodniu

Kandydat, który spełnił opisane wyżej warunki znajduje sobie miejsce w konkretnej grupie superwizyjnej, w której będzie superwizował całość procesu terapeutycznego własnej grupy szkoleniowej poczynając od kwalifikacji aż do jej zakończenia. Lista superwizorów znajduje się na stronie wwwn.instytut.rasztów.pl. Spotkania grupy superwizyjnej odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Jeżeli z przyczyn organizacyjnych wejście do grupy superwizyjnej nie jest możliwe, szkolący się w uzgodnieniu z superwizorem może, oczekując na możliwość wejścia do grupy, korzystać z konsultacji indywidualnych kwalifikowanych do grupy pacjentów. Istnieje możliwość uczestnictwa w grupie superwizyjnej w formie obserwatora.
Warunkiem rozpoczęcia pracy w grupie superwizyjnej jest uregulowanie wszystkich zaległości finansowych wynikających z dotychczasowego uczestnictwa w szkoleniu.

Ad.7. Staż kliniczny – Osoba szkoląca się przed rozpoczęciem prowadzenia własnej grupy szkoleniowej musi posiadać 360 godzin stażu klinicznego. Osoby pracujące w ośrodkach psychoterapeutycznych zwolnione są z odbywania stażu klinicznego lecz ich praca musi być udokumentowana i potwierdzona przez kierownika placówki.
 
IV PRZEBIEG SZKOLENIA

Pierwszy rok szkolenia obejmuje przewidziane programem wykłady i seminaria teoretyczne oraz seminarium kliniczne (40 godz.) poświęcone pracy z indywidualnym pacjentem, które kończy się na drugim roku. Szkolący się otrzymują od prowadzących seminaria kliniczne swoje opinie i w przypadku negatywnej opinii zalecenie kontynuacji uczestnictwa w seminarium klinicznym poświęconego pracy z indywidualnym pacjentem lub innej formy przezwyciężenia obserwowanych trudności. Drugi rok szkolenia oprócz wykładów, seminariów teoretycznych, warsztatów i kontynuacji seminarium klinicznego poświęconego pracy z indywidualnym pacjentem zawiera dodatkowo seminarium kliniczne poświęcone pracy z grupami. Po zaliczeniu przewidzianych programem wymaganych zajęć wykładowych, seminaryjnych i warsztatowych dwu pierwszych lat oraz w opisanych powyżej wypadkach – stażu, szkolący się może przystąpić do kompletowania swojej szkoleniowej grupy terapeutycznej. Informuje o tym opiekuna roku, który po rozpoznaniu przebiegu dotychczasowego szkolenia kandydata przekazuje te informacje Komisji Szkoleniowej. Komisja Szkoleniowa może odmówić zgody na poprowadzenie przez szkolącego się grupy terapeutycznej w przypadku niewywiązania się z opisanych powyżej wymagań.

W trzecim i czwartym roku szkolenia oprócz wykładów i seminariów teoretycznych i seminarium klinicznego – grupowego szkolący się kontynuuje superwizję długoterminowej terapii indywidualnej oraz rozpoczyna kwalifikacje i prowadzenie własnej grupy szkoleniowej zgodnie z wybraną ścieżką dotyczącą rodzaju pracy grupowej.
Na każdym etapie szkolenia, w sytuacjach wymagających wyjaśnienia kwestii dotyczących przebiegu szkolenia, szkolący się może poprosić Komisję Szkoleniową o rozmowę. O taką rozmowę może również zwrócić się do szkolącego się Komisja Szkoleniowa oraz Opiekun roku.
Szkolący się na każdym etapie szkolenia może, w porozumieniu z Opiekunem roku, wystąpić do Komisji Szkoleniowej z prośbą o czasowe zawieszenie szkolenia lub zrezygnować z niego, powiadamiając pisemnie Komisje szkoleniową o swojej decyzji.

Komisja Szkoleniowa może w uzasadnionych przypadkach poważnego naruszenia regulaminu szkolenia, braku postępów w szkoleniu, naruszenia Kodeksu Etycznego lub uzasadnionych wątpliwości, co do przydatności szkolącego się do zawodu analityka grupowego zdecydować o odmowie dalszego szkolenia szkolącego się, powiadamiając go pisemnie o swojej decyzji. Podjęcie takiej decyzji powinno być poprzedzone rozmową lub rozmowami ze szkolącym się. Szkolący się może odwołać się na piśmie od decyzji o odmowie dalszego szkolenia do Zarządu Instytutu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O szczegółach procedury odwoławczej i jej przebiegu decyduje Zarząd, kierując się najlepiej rozumianym dobrem osoby szkolącej się.
 
V KOŃCZENIE SZKOLENIA I PROCEDURY EGZAMINACYJNE
 
Kurs I: Szkolenie w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej (kończące się uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeuty IGAR).
Egzaminy końcowe w Kursie I odbywają się po złożeniu przez osobę szkolącą się następujących prac:
Praca I. Opis przebiegu długoterminowej psychoterapii indywidualnej 
Praca II. Opis przebiegu krótkoterminowej psychoterapii grupowej
 
Jeśli grupa prowadzona była w ko-terapii każdy z prowadzących pisze własną pracę końcową.
Złożenie prac I i II oraz odpowiednie rozmowy egzaminacyjne mogą mieć miejsce w różnych terminach jednak Certyfikat Psychoterapeuty IGAR szkolący się otrzymuje dopiero po pomyślnym przejściu obu egzaminów.

W Kursie II: Szkolenie w Analizie Grupowe kończące się uzyskaniem Certyfikatu Analityka Grupowego
Szkolący się jest zobowiązany przedstawić pracę opisującą proces psychoterapeutyczny w małej analitycznej grupie (patrz „Wskazówki dotyczące pisania prac końcowych”, str.15) i obronić ją przed Komisją Egzaminacyjną. Jeśli grupa prowadzona była w ko-terapii każdy z prowadzących pisze własną pracę końcową.
Procedura egzaminacyjna

Po ukończeniu wymaganych procesów psychoterapeutycznych kandydat pisze odpowiednie prace (patrz wyżej) i składa je Komisji Szkoleniowej. Komisja Szkoleniowa przedkłada je recenzentom. Recenzent, w terminie trzech tygodni od otrzymania pracy informuje osobę aplikującą o tym, czy dopuszcza pracę do egzaminu. Recenzent może odesłać pracę do ponownego opracowania, podając powody swojej decyzji. Praca ponownie nadesłana trafi do nowego, wyznaczonego przez Komisję Szkoleniową, recenzenta.

Egzaminy odbywają się dwa razy w roku dla prac dotyczących psychoterapii indywidualnej i dwa razy do roku dla prac dotyczących pracy z grupami.
Komisje Egzaminacyjne składają się z psychoterapeutów i analityków grupowych niezaangażowanych w proces szkolenia kandydatów.

Warunkiem dopuszczenia do każdego z egzaminów końcowych jest:
– odbycie wszystkich przewidzianych programem zajęć
– uregulowanie wszystkich należności względem Instytutu,
– pozytywna opinia odpowiedniego superwizora,
– pozytywna opinia recenzenta pracy zaliczeniowej.

Procedury egzaminacyjna – recenzje i egzaminy końcowe są płatne. W przypadku nie zaliczenia któregoś egzaminu końcowego kandydat może, po spełnieniu zaleceń Komisji Egzaminacyjnej, przystąpić do niego ponownie. Zarówno ponowna recenzja jak i egzamin są płatne.

W wyniku pomyślnie zakończonych egzaminów kandydat uzyskuje:
Kurs I: Certyfikat Psychoterapeuty IGAR
Kurs II: Certyfikat Analityka Grupowego

Na wniosek Komisji Szkoleniowej osoby, które uzyskały Certyfikat Analityka Grupowego, decyzją Zarządu Instytutu zostają przyjęte w poczet Członków Zwyczajnych Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

Opłaty za szkolenie

Opłaty za szkolenie składają się z trzech składników:
- opłata za szkolenie teoretyczne,
- opłata za terapię własną,
- opłata za superwizję.

Podane poniżej kwoty dotyczą całego szkolenia, w przypadku terapii własnej i superwizji kwoty dotyczą minimalnej, wymaganej  ilości godzin. Opłaty za szkolenie teoretyczne uiszczane  są w ratach semestralnych (do 15 stycznia, do 15 września), opłaty za terapię własną i superwizję uiszczane są zgodnie z umową z prowadzącą/cym (np. po każdej sesji).
 • Szkolenie teoretyczne

  Kurs  I -  12.110,00 zł:
  I    rok szkolenia 3850,00 zł; termin zgodnie z umową 2170,00 zł, do 15 września 1680,00 zł
  II   rok szkolenia 3920,00 zł; do 15 stycznia 2240,00 zł, do 15 września 1680,00 zł
  III  rok szkolenia 3850,00 zł; do 15 stycznia 2170,00 zł, do 15 września 1680,00 zł
  IV rok szkolenia    490,00 zł; do 15 stycznia

  Kurs II  - 1.050,00 zł

  Dla osób uzupełniających szkolenie o seminarium kliniczne analityczno-grupowe, w ścieżce długoterminowej

   
 • Terapia własna - minimalna ilość godzin 250 - ok. 10.000,00 zł
stawka za godzinę ustalana jest z prowadzącą/cym i wynosi ok. 40 zł/h, jedna sesja obejmuje 2h
(miesiecznie cztery sesje, ok 320,00 zł)
Dla osób w ścieżce długoterminowej, minimalna ilość godzin wynosi 400, wieć koszt za całość ok. 16000,00 zł
 
 • Superwizja:
pracy z pacjentem indywidualnym - minimalna ilość godzin 80 - ok. 4.400,00 zł
stawka za godzinę ustalana jest z prowadzącą/cym i wynosi ok. 110,00 zł/h indywidualnie; ok. 55 zł/h grupowo

pracy z grupą - minimalna ilość godzin 80 - ok. 2.800,00 zł
stawka za godzinę ustalana jest z prowadzącą/cym i wynosi ok. 35,00 zł/h
Dla osób w ścieżce długoterminowej, minimalna ilość godzin wynosi 100, wieć koszt za całość ok. 3500,00 zł

_____________________________________________________________________________________________________
 
 • Koszt całościowy przy ścieżce krótkoterminowej - Kurs I (przy minimalnej ilości godzin) - ok. 29.310,00 zł
 • Koszt całościowy przy ścieżce długoterminowej - Kurs I i II (przy minimalnej ilości godzin) - ok. 37.130,00 zł

Egzaminy

odbywają się dwa razy w roku dla prac dotyczących psychoterapii indywidualnej i dla prac dotyczących pracy z grupami:
 
w maju (prace należy składać do końca lutego),
 
w grudniu (prace należy składać do końca września)
 
Komisje Egzaminacyjne składają się z psychoterapeutów i analityków grupowych niezaangażowanych w proces szkolenia kandydatów.
 
Warunkiem dopuszczenia do każdego z egzaminów końcowych jest:
 
– odbycie wszystkich przewidzianych programem zajęć
 
– uregulowanie wszystkich należności względem Instytutu,
 
– pozytywna opinia odpowiedniego superwizora,
 
– pozytywna opinia recenzenta pracy zaliczeniowej.
 
Procedury egzaminacyjna – recenzje i egzaminy końcowe są płatne (koszt poniżej). W przypadku nie zaliczenia któregoś egzaminu końcowego kandydat może, po spełnieniu zaleceń Komisji Egzaminacyjnej, przystąpić do niego ponownie. Zarówno ponowna recenzja jak i egzamin są płatne.
 
W wyniku pomyślnie zakończonych egzaminów kandydat uzyskuje:
 
Kurs I: Certyfikat Psychoterapeuty IGAR
 
Kurs II: Certyfikat Analityka Grupowego
 
Na wniosek Komisji Szkoleniowej osoby, które uzyskały Certyfikat Analityka Grupowego, decyzją Zarządu Instytutu zostają przyjęte w poczet Członków Zwyczajnych Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.
 
Regulamin Egzaminu:
 
1. Instytut Analizy Grupowej Rasztów wyznaczył 2 terminy egzaminu końcowego:
 
– w weekend w maju oraz
 
– w weekend w grudnia.
 
2. Prace końcowe w 2 egzemplarzach należy złożyć do końca lutego lub do końca września w zależności od terminu egzaminu.
 
3. Złożona praca jest przekazywana recenzentowi (recenzenta ustala Komisja Szkoleniowa)
 
4. Egzamin może odbyć się przy złożeniu co najmniej 4 prac
 
5. Opłata za egzamin wynosi:
 
– recenzja pracy 400,00 zł
 
– proces psychoterapii indywidualnej 300,00 zł
 
– proces psychoterapii grupowej 600,00 zł
 
6. Komisja egzaminacyjna składa się z recenzenta oraz co najmniej jednej osoby egzaminującej.
 

·         Certyfikaty wręczane są na Seminarium Analityków oraz na konferencji IAGR, gdzie wyczytywane są wszytskie osoby, które uzyskały Certyfikat w minionym roku.

Załączniki:
wskazówki dot. pisania pracy odn. pacjenta indywidualnego wskazówki dot. pisania pracy odn. grupy (ścieżka krótkoterminowa) wskazówki dot. pisania pracy odn. grupy dwuletniej (ścieżka długoterminowa)
© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor