Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

SzkoleniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Podyplomowe

Charakterystyka szkolenia podyplomowego

Szkolenie podyplomowe na analityków treningowych 
Regulamin Szkolenia prowadzącego do uzyskania statusu szkoleniowego analityka grupowego i superwizora grupowej pracy analitycznej.

Uwaga !
Kwalifikacja na Szkolenie Podyplomowe w IGAR 
wstrzymana. W związku ze zmiany w Szkoleniu Podstawowym Komisja Szkoleniowa pracuje nad zmianami w Regulaminie i programie szkolenia podyplomowego


Warunki przyjęcia do szkolenia
 • Aplikować do szkolenia może osoba, która pozytywnie zdała egzamin certyfikacyjny a następnie przez co najmniej dwa lata pracowała analitycznie z grupami
 • Aplikacja będzie rozpatrywana przez Komisję Kwalifikacyjną, która rozpatrzy dojrzałość zawodową osoby aplikującej oraz jej predyspozycje do roli nauczyciela psychoterapii i oceni wypełnienie ewentualnych zaleceń Komisji Egzaminacyjnej)
 • Aplikant powinien mieć na bieżąco opłacone składki członkowskie
Przebieg szkolenia

Szkolenie obejmuje:
 • Superwizję  małej grupy analitycznej: Podczas szkolenia aplikant prowadzi małą grupę analityczną , osoby szkolące się superwizują nawzajem swoje grupy kolegi pod okiem superwizora superwizji w grupie superwizyjnej
- wymagany czas superwizji wynosi trzy lata
- superwizorem aplikanta na szkoleniowego analityka grupowego może być superwizor grupowej pracy analitycznej wskazany przez Komisję Szkoleniową
- superwizja odbywa się w grupach nie mniejszych niż trzy osoby:
- grupa analityczna powinna być prowadzona samodzielnie (nie w koterapii)
 • Seminarium teoretyczne
 • Uczestnictwo w otwartym seminarium grupowo-analitycznym dla absolwentów odbywającym się raz na dwa miesiące
 • Uczestniczenie w pracach szkoleniowych Instytutu (Prowadzenie zajęć w programie szkolenia grupowo-analitycznego i seminariów fakultatywnych)
 • Czynne uczestnictwo w życiu naukowym Instytutu na przykład:
  - Publikowanie artykułów dotyczących grupowo-analitycznej psychoterapii w Biuletynie Instytutu i innych fachowych wydawnictwach
  - Popularyzacja grupowo-analitycznej terapii poprzez np. wygłaszanie wykładów otwartych w Instytucie
  - uczestnictwo w corocznych Konferencjach Instytutu i uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach organizacji takich jak: EGATIN, GAS
Uzyskanie kwalifikacje szkoleniowego analityka grupowego i superwizora grupowej pracy analitycznej

Status szkoleniowego analityka grupowego i superwizora grupowej pracy analitycznej uzyskuje się w rezultacie zdania egzaminu będącego obroną pracy teoretyczno-klinicznej, stanowiącej refleksję nad procesem terapeutycznym w prowadzonej grupie. Dopuszczenie do egzaminu jest uwarunkowane,
-  rekomendacją pracującego z aplikantem superwizora
-  rekomendacją osoby prowadzącej seminarium teoretyczne
-  opinią Zarządu Instytutu dotyczącą aktywności w życiu naukowym Instytutu

 

Program szkolenia podyplomowego

Część I. Zjawiska i procesy zachodzące w superwizji grupowo analitycznej

1.Miejsce grupy superwizyjnej w treningu grupowo-analitycznym

2. W poszukiwaniu własnego “superwizorskiego” ja 

3. Nieświadome procesy w superwizji

4. Matryca grupy superwizyjnej

5. Grupa superwizyjna jako medium superwizji

6. Mirroring w superwizji (parallel proces) 

7. Język i interpretacja  w superwizji

8. Osoba superwizora

9. Sny w superwizji

10. Problemy, kryzysy i destrukcyjność

Część II. Superwizja indywidualnych pacjentów versus superwizja grup

1. Dostęp do nieświadomości

2. Wewnętrzny superwizor

3. Miejsce superwizji w procesie indywidualnej psychoterapii i szkolenia

4. Procesy w diadzie: Superwizor i superwizant cz. I

5. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie – superwizja i w superwizji

6. Seminarium etyczne

7. Procesy w diadzie: Superwizor i superwizant cz II

8. Superwizja konkretnych kategorii pacjentów I

9. Superwizja konkretnych kategorii pacjentów II

10. Superwizja konkretnych kategorii pacjentów III

11. Superwizja pracy z indywidualnym pacjentem w grupie

12. Seminarium etyczne: Zagadnienia etyczne w analizie grupowej

Część III. Organizacja procesu superwizji w grupie

1. Założenie grupy i budowa przymierza

2. Administracja dynamiką grupy superwizyjnej

3. Strategia i unikanie problemów

4. Rozwój i kreatywność

5. Superwizja koleżeńska, superwizja dla superwizorów

Część IV. Praca superwizyjna i konsultacyjna w organizacjach pomocy psychologicznej

1. Nieświadome procesy w instytucjach zajmujących się pomaganiem

2. Superwizja pracy zespołów terapeutycznych, grupy konsultacyjne dla zespołów. Cz. I

3. Superwizja pracy zespołów terapeutycznych, grupy konsultacyjne dla zespołów. Cz. II

4. Ewaluacja superwizji

 

 

 

Plan zajeć

Poniżej znajdą Państwo plan zajęć w szkoleniu podyplomowym (superwizorskim) wraz z wykazem literatury:


Załączniki:
Plan zajęć podyplomowy V
© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor